НАГРАДИ              ДОКУМЕНТИ           СТИПЕНДИИ             КОНТАКТИ           ПРОЕКТИ              ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ              СПЕЦИАЛНОСТИ            ИЗЯВИ                                  ГАЛЕРИЯ
artschool-varna.com
НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
    „Добри Христов” -  град Варна

БЛАНКИ

-- Обучение от разстояние в електронна среда --

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НУИ „ДОБРИ ХРИСТОВ” – ВАРНА

Етичен кодекс

Годишен план за учебната 2022/2023 година

Стратегия за развитие на НУИ "Добри Христов" и план за изпълнението

Програма за превенция на ранното напускане на ученици от училище.

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Мерки за повишаване качеството на образованието

Антикорупционен план

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието сред учениците в НУИ Добри Христов

Механизъм за сътрудничество и координиране на работата при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция

Общоучилищни ценности и правила за противодействие на тормоза сред учениците в НУИ "Д. Христов"-Варна

Училищна политика за противодействие на тормоза и насилието в НУИ добри Христов

Практически насоки за действия в случай на инцидент

ДАЗД - списък на лицензирани доставчици

Правилник за вътрешния трудов ред - 13.09.2022 година


Учебни планове за 2022/2023 година

1-4 КЛАС - 5-7 КЛАС - 8 КЛАС - 9 КЛАС - 10 КЛАС - 11 КЛАС - 12 КЛАС