П Р А В И Л Н И К

за дейността на

Национално училище по изкуствата

“Добри Христов”-гр.Варна

учебна 2009 / 2010 г.

 

 

I. Общи положения

 

Чл. 1. С този правилник се определят структурата, функциите и управлението на учебно-възпитателния процес в НУИ “Д.Христов”, правата и отговорностите на учители, ученици и служители в училището и организацията на учебната работа.

 

Чл. 2. НУИ “Д.Христов” е държавно училище и се финансира основно чрез държавния бюджет на Република България.

 

Чл. 3. Обучението на учениците се осъществява по единни изисквания и критерии на основата на учебни планове, програми, наредби и нормативи на Министерство на културата и Министерство на образованието и науката.

 

Чл. 4. НУИ „Д“ Христов” е професионално училище, в което се осъществява обучение в следните професионални направления:

-          професионално направление „Музикални и сценични изкуства” – по професиите „музикант-инструменталист”, „музикант-вокалист” и „балетист”.

-          професионално направление „Изобразителни изкуства” – по професия „художник”.

-           

Чл. 5. По смисъла на чл. 31 от ЗНП, в училището организира следните форми на обучение:

  1. Дневна.
  2. Индивидуална.
  3. Самостоятелна.

 

II. Органи за управление

 

Директор

 

Чл. 6. Директорът като орган за управление на училището:

1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на училището;

2. спазва и прилага държавните образователни изисквания;

3. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

4. представлява НУИ „Добри Христов” пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

5. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

6. сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, служителите и работниците в училището по реда на Кодекса на труда;

7. обявява свободните работни места в бюрата по труда;

8. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета, ППЗНП и с този правилник;

9. организира приемането, записването, обучението и възпитанието на деца и ученици в НУИ „Д“ Христов” в съответствие с държавните образователни изисквания, ЗНП, ППЗНП, нормативните документи на Министерство на културата и този правилник;

10. подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация и съхранява печата на училището с държавния герб;

11. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и 48 от Закона за народната просвета;

12. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

13. осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището;

14. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;

 

Чл. 7. Директорът е Председател на Педагогическия и Художествения съвет и осигурява изпълнение на решенията им.

 

Чл. 8. Директорът на НУИ „Д. Христов” освен горепосочените правомощия, има  и специфични права и задължения, определени с този правилник.

 

Помощник – директор

 

Чл. 9. Помощник - директорът подпомага Директора при организирането на учебната,  административната и организационната дейност в училището съгласно нормативните актове в системата на народната просвета, съответната длъжностна характеристика според чл.149 от ППЗНП и спецификата и традициите на НУИ „Д“ Христов”.

 

Педагогически съвет

 

Чл. 10. Педагогическия съвет като специализиран орган за разглеждане и решаване на основните педагогически въпроси:

 

Чл. 11. Педагогическият съвет  включва в състава си помощник - директорите, учителите, педагогическия съветник, а при нужда -  и медицинското лице, обслужващо училището.

 

Чл. 12. Педагогическият съвет се свиква от Директора най-малко веднъж на два месеца. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до Директора на най - малко 1/3 от числения му състав.

 

Чл. 13. Решенията се приемат с обикновено мнозинство при кворум  от най-малко 2/3 от числения състав на Педагогическия съвет. Тези решения могат да бъдат отменени от самия съвет с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите или от Началника на Регионалния инспекторат - гр.Варна.

 

Чл. 14. За всяко заседание на Педагогическия съвет се води протокол.

 

Училищно настоятелство

 

Чл. 15. (1.) Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане на дейността на училището.

(2.) Устройството и дейността на училищното настоятелство се уреждат съгласно неговия устав и разпоредбите на Закона за народната просвета и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Художествен съвет

 

Чл. 16. (1.) Художественият съвет на училището включва председателите на групи по специалности, избрани с просто мнозинство от членовете им и утвърдени от Педагогическия съвет.

(2.) Художественият съвет като орган за управление:

1.      Обсъжда основни въпроси в художественотворческата и образователна дейност и ги предлага за решение пред ПС.

2.      Обсъжда художественотворчески въпроси за състоянието по специалности, усъвършенстване на организацията, концертни изяви,  конкурси и различни творчески прояви.

3.      Обсъжда кадровия състав и прави предложения на директора.

4.      Обсъжда резултатите от приема на ученици и тяхното разпределение по преподаватели.

5.      Предлага лекторския състав по специалности.

6.      Провежда заседания и води протоколи за решенията.

 

Ученически съвети

 

Чл. 17. (1.) Учениците избират класни ученически съвети и училищен ученически съвет, като организация на учениците в помощ на реда, дисциплината и организирането на свободното им време.

            /2/. Училищният ученически съвет разглежда актуални въпроси на учениците и може да отнася предложенията и решенията си към Художествения съвет, педагогическия съвет,  или Директора.

 

 

III. Педагогически персонал

 

Чл. 18. Учителят в  училището организира и провежда образователно - възпитателния процес по учебни предмети, проверява и оценява знанията  и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социална среда.

 

Чл. 19.а) Учителят има право:

           

        1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-

възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и

възможностите на информационните и комуникационните технологии;

       2. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен

предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

       3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му

задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му

квалификация;

      4. да повишава образованието и професионалната си квалификация;

 

   б) Учителите нямат право:

 

     1. да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на

конфликт на интереси.

     2.учители и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачите

за приемните и за държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези

изпити, не могат да извършват образователни услуги на ученици във връзка с

подготовка за кандидатстване или полагане на държавните зрелостни изпити.

  1. да използват мобилен телефон по време на учебни часове.

 

       Учител, който е и класен ръководител,

        има следните допълнителни задължения:

 

    1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в

образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както

и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в

училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

    2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да

предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

    3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

    4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове,

както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други

мерки по този правилник;

    5. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа

с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за

оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се

налага;

   6. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в

съответствие с чл. 138а от ППЗНП.

   7. да организира и да провежда родителски срещи;

   8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да

организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като

общност;

  9. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на

учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и

периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по

съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за

общуване и интегриране в училищната среда;

11. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед

усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

12. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици

от паралелката;

13. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката.

14. По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни

въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието

на специалисти. Класният ръководител не може дa обсъжда публично въпроси,

свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

15. На първата родителска среща за учебната година класният ръководител

предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в

училището.

16. В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.

При завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование.

Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.

 

Чл. 20. Учителят е длъжен:

 

Чл. 21. Учителят не може да нарушава правата на детето и ученика, да унижава личното им достойнство, да прилага физическо и психическо насилие върху тях.

 

Чл. 22. Учителите носят отговорност за воденето на задължителната учебна документация, като:

 

Чл. 23. Учителите са длъжни да спазват трудовата дисциплина като:

 

Чл. 24. Неизпълняването на задълженията по чл.20 – 24 от този правилник се санкционират съгласно Кодекса на труда и съответните нормативни документи. Невписването на темите в материалната книга се счита за невзет учебен час и е основание за съответна финансова санкция.

 

IV. Административно – обслужващ персонал

 

Чл. 25. Административно - обслужващия персонал на училището изпълнява своите задължения съгласно КТ, ЗНП, ППЗНП и съответните нормативни документи. Контрол върху изпълнението на тези задължения осъществява Директорът или упълномощени от него служители.

 

V. Ученици

 

Чл. 26. Ученикът има право:

·         да избира училището, профила на обучение,предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми;

·         да участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности;

·         да получава от учителите информация по въпросите, свързани с неговото обучение;

·         да получава  от учителите  и други длъжностни лица информация и консултации по професионално ориентиране и развитие;

·         да получава от учителите консултации при организиране на индивидуалната си подготовка;

·         да бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности;     

·         да бъде защитен от училището, обслужващо звено, инспектора по образованието, Министерство на културата и МОН при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права;

·         да дава мнения и предложения пред Директора на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната дейност на училището;

·         да ползва безплатно училищната материално-техническа база в учебно време, както и в извънучилищно време за развитие на интересите си по ред, определен от Директора на училището;

·         да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищна дейност;

·         да получава стипендия по ред, определен с нормативен акт на съответните държавни институции;

·         да участва в работата на Педагогическия съвет при обсъждане на резултатите от обучението  и за награждаване или наказване на ученици.

 

Чл. 27. Ученикът е длъжен:

1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;

2. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените форми на обучение;

3. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави:

- не носи дрехи, които позволяват да се виждат бельото или голи части от тялото

- не носи къси панталони и джапанки

- не носи къси поли

- не носи пиърсинг по лицето

- не носи тежък грим

4. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

5. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;

6. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;

7. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

8. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

9. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

10. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището;

11. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;

12. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.

 

Чл. 28.

(1.) За осигуряване на сигурността на училището и осигуряване на условия за спокойно и пълноценно протичане на учебния процес, Директорът има право да нареди заключване на входа за и през определено време със специална заповед. В случай, че има закъснели ученици, неуспели да влязат преди заключването, те се длъжни да изчакат срока на забрана и да спазват указанията на портиера или охраната;

(2.) На учениците от I до VII клас се забранява да напускат сградата на училището до завършването на последния учебен за тях час. Това може да става само при необходимост в изключителни случаи, след разрешение на дежурния учител.

(3.) При имуществени повреди, причинени от ученик, стойността им се възстановява от нарушителя или от родителите му, а ако е налице умисъл, виновният се наказва според ППЗНП и този правилник.

 

VI. Награди и наказания на ученици

 

Чл.29. Награди.

(1.) За постигнати високи резултати в учебната дейност и за значими постижения в състезания и конкурси на регионално, държавно и международно ниво, както и в случаите, за които ръководството на училището, Педагогическият съвет, Художествения съвет или Училищното настоятелство преценят, че е необходимо, на учениците се присъждат морални, материални, или парични награди по ред и начин, определяни за всеки конкретен случай от съответния орган.


Чл. 30. Наказания:

(1)  За неизпълнение на задълженията си, определени с ППЗНП и с правилника за дейността на училището, ученикът се наказва със:

1. забележка;

2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

3. предупреждение за преместване в друго училище;

4. преместване в друго училище;

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(2.) Наказанието по ал.1, т.1 се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по ал.1, т. 2, 3 , 4 и 5- със заповед на директора по предложение на Педагогическия съвет.

(3.) Преди налагане на наказанията класният ръководител е длъжен да уведоми родителя (настойника) на ученика за извършеното нарушение. Препоръчително е това уведомяване да стане писмено - чрез вписване в бележника на ученика или чрез специално уведомително писмо.

(4.) Наказанията по ал. 1, т. 4 и5 се налагат като крайна мярка при тежки нарушения. Педагогическият съвет изслушва ученика и/или определен от него учител или друг ученик и обсъжда доклада на класния ръководител. На заседанието може да присъства и родителят или настойникът на ученика.

(5.) Учител, към когото се е обърнал провиненият ученик с молба да го представлява пред Педагогическия съвет, може да приеме или отхвърли молбата.

(6.) Педагогическият съвет е в правото си да определи критерии за „тежко нарушение" или „крайна мярка" по смисъла на чл.139,ал.6 от ППЗНП .

 

* Когато ученикът се яви в училище с  неприлично облекло, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

* Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час, като ученикът  се води при директор или пом. директор.

* Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

 

Горепосочените наказания се налагат и за неизвинени отсъствия. В тези случаи се спазват принципи и правила, както следва:

1. Отсъствията от учебни занятия от страна на ученика са „извинени" , когато причините за тях не нарушават  ЗНП, ППЗНП и този правилник, и „неизвинени" -  в останалите случаи. Извиняването на отсъствия е право и задължение на класния ръководител или Директора и се осъществява въз основа на някой от следните документи:

2. Срок за представяне на извинителните документи - до следващия час на класа, но не по-късно от три дни от завръщането на ученика.

3. Право на класния ръководител е да прецени автентичността на представените документи за извинение на отсъствията и при необходимост да потърси потвърждение на истинността им. В случай, че се докаже фалшификация на такъв документ, класният ръководител незабавно докладва на директора. Отсъствията за периода се вписват като неизвинени, а фалшифицирането се определя като  „тежко провинение.”

(8.) За 5, 8 и 10 неизвинени отсъствия класният ръководител писмено съобщава на родителите за отсъствията на ученика. За 5 отсъствия уведомяването се извършва чрез бележника на ученика, а за 8 и 10 –  чрез уведомително писмо, като родителите се канят на разговор с Директора или помощник – директор.

(9.) Закъснения до 15 минути за три учебни часа се считат за един учебен час неизвинено отсъствие - ако няма извинителни причини.

(10.) Съгласно чл. 140 от ППЗНП, за неизвинени отсъствия на ученик се налагат следните наказания:

1.      За 8 неизвинени отсъствия – забележка от директора.

2.      за 10 неизвинени отсъствия – предупреждение за преместване в друго училище.

3.      за 15 и повече неизвинени отсъствия – преместване в друго училище, или преминаване в самостоятелна форма на обучение, ако ученикът е навършил 16 години.

(11.) При допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия от началото на учебната година на ученика се налага наказание по чл. 139, ал. 1, т.4 или 5 от ППЗНП, като Педагогическият съвет и директорът на училището преценяват кое конкретно наказание измежду тях следва да бъде наложено. Наказание „Преместване в друго училище" не може да бъде налагано на ученик от последния гимназиален клас, съгласно чл.140, ал.3 от ППЗНП.

(12.) Всяко наказание на ученик се определя със заповед на директора, в която се вписват видът на наказанието, причините и срокът за налагането му. Наказанията по чл. 139, ал.1, т. 4 и 5 от ППЗНП влизат в сила от определена дата или от началото на следващата учебна година, когато е наложено до 30 учебни дни преди края на учебните занятия на втория срок.

 

Чл. 31. Заповедите на директора за налагане на наказания могат да се обжалват пред началника на РИО.

 

Чл. 32. Ученик, наказан с „преместване в друго училище", може да продължи обучението си в училището, в което е преместен и след изтичане и заличаване на наказанието.

 

Чл. 33. Ученик от НУИ „Д. Христов”, изтърпял наказание „преместване в друго училище" и връщащ се в НУИ „Д. Христов”, при несъответствие на учебните планове между изпращащото училище и НУИ „Д. Христов”, полага изпити преди началото на учебната година/срок по ред и график, определени със заповед на директора на училището.

 

Чл. 34. Наказанията на учениците се заличават с изтичане на съответната учебна година, а тези по чл.139, ал. 1, т.1 и 2 могат да бъдат заличени и предсрочно. Наказанията и тяхното заличаване се вписват в ученическата книжка на ученика и в дневника на класа.

 

VII. Учебен процес и организация на обучението

 

Чл. 35. НУИ „Добри Христов” е училище в системата на Министерство на културата и учебно-възпитателният процес в него се осъществява в пълно съответствие със ЗНП, ППЗНП и нормативните документи на МОMН и МК.

 

Чл. 36. Постъпването в НУИ „Добри Христов” се осъществява след проверка на способностите на кандидатите по ред, определен с наредба на Министъра на културата и Министъра на образованието, младежта и науката,  или в съответствие с останалите случаи, предвидени в чл.50, 51 и 52 от ППЗНП.

 

Чл. 37. Ученици, които приключват учебен срок или година без срочна (годишна) оценка поради недостатъчен брой текущи оценки, полагат изпит/и по реда  и процедурата за провеждане на поправителни изпити, като директорът със заповед определя състава на изпитните комисии и датите на изпитите. Получената  оценка се вписва като срочна  и участва при определянето на годишната оценка.

 

Чл. 38. При допуснати от ученик отсъствия(сумарно извинени и неизвинени), надвишаващи 50% от хорариума на учебната дисциплина за учебен срок, ученикът полага изпит за приключване на срока по ред и начин, определени от Директора.

 

Чл. 39. При всяко влизане в час и особено преди започване на учебните занятия дежурният ученик и отговорникът на класа извършват оглед на материалната база и имуществото в класната стая (кабинета). При констатирани нарушения те са длъжни да уведомят незабавно помощник - директора и класния ръководител. При липса на такова уведомление отговорност носят неосъществилите задължението си -  дежурен ученик и отговорник на класа.

 

Чл. 40. Освобождаване за определен срок от физическо възпитание става по специален ред, определен от МОМН или Регионалния инспекторат. Освободените ученици са длъжни да присъстват в часовете на място, определено от преподавателя, където те изчакват приключването на часа. Неизпълнението на това изискване се отбелязва като неизвинено отсъствие.

 

Чл.41. Отговорност за дрехите в съблекалните по физическо възпитание носи съответният учител.

 

Чл. 42. При повреда на училищно имущество виновните заплащат стойността на материалите и ремонта за възстановяване на щетите, а ако повредата е извършена умишлено, носят съответната дисциплинарна отговорност.

 

Чл. 43. Сливанията на часове и класове става само в изключителни случаи  и единствено с разрешение на директора.

 

Чл. 44. При отсъствие на преподавател по даден учебен предмет дежурният ученик информира ръководството на училището и освобождаването на класа може да стане само с разрешение на представител на ръководството.

 

Допълнителни и заключителни разпоредби

 

§ 1. За всички непосочени в този правилник случаи са в сила изискванията на ЗНП, ППЗНП и нормативните документи на МОМН и МК.

§ 2. Настоящият правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет на НУИ „Добри Христов” на 30.09.2009 г. и отменя Правилник за дейността на НУИ „Д. Христов” от 27.01.2009 г.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Утвърдил:

 

                                                                                              /Хр. Дипчиков/